PT. Bhisma Saktijaya
Kertajaya Indah Timur 16C-22
Surabaya, 60117 Indonesia
Phone: 62315915585
FAX: 62315997409